Home | Boken "Spaning mot skyn" | In English | Mer information

1991- Tiden för fredlig samverkan
1910-39 Pionjärtiden | 1939-45 Beredskapstiden | 1945-91 Kalla krigets tid | 1991- Tiden för fredlig samverkan

 

 

Utvecklingen av datorer och annan utrustning för luftrumsövervakning och stridsledning har gjort tiden mogen att arbeta med hela landet som ett sammanhängande område och ett luftrum utan indelning i fasta luftförsvarssektorer. Militärområden, flygkommandon, strilbataljoner, luftbevakningsenheter m fl med uppdelat geografiskt områdesansvar avvecklades eller centraliserades under åren 1998-2001 till betydligt färre enheter.

När det bara var ett par månader kvar innan Olbev-organisationen helt var avvecklad, kom plötsligt ett nytt politiskt beslut om att optisk luftbevakning till en del skulle bibehållas även efter 1 juli 1994. Den politiska omsvängningen var oväntad eftersom hela försvarets snabba och omfattande avrustning var i full gång. Det nya beslutet innebar att optisk luftbevakning skulle finnas kvar i form av en  ny, visserligen reducerad, men samtidigt flexiblare organisation. Datorteknik förutsattes kunna användas på alla nivåer i den nya luftbevakningen. Utvecklingsprojektet Lomos återupptogs och den nya optiska luftbevakningen kunde 1 juli 1994 ersätta Olbev-organisationen, vilken ju börjat avvecklas redan 1992.

 
     
 

Luft- och markobservationssystemet Lomos är en frivillig verksamhet som planeras ingå som en integrerad del av StriC:s verksamhet under kris och krig. Lomos-förbandens uppgift i StriC-systemet är att insamla, bearbeta, presentera och rapportera optiska luft-, mark- och sjöobservationer. Rapporteringen omfattar dels flygverksamhet, dels händelser som inträffar i observationsstationernas (Obs) närhet, t ex fientlig luftlandsättning och markstridsaktiviteter.

   

Lomos-förbanden är inte organiserade i fredstid, utan endast mindre grupper av frivilliga utbildas och övas för att utgöra en stomme om krigsförband skulle behöva byggas upp i ett framtida kris- eller krigsläge. Till skillnad från den tidigare optiska luftbevakningen i Sverige förekommer ingen krigsplanering, inga krigsförband eller några krigsförbandsövningar i fredstid. Alla delar av flygstridskrafterna, flygande som markbaserade, länkas successivt samman i ett ledningssystem, ett integrerat kommunikationsnätverk, som benämns Flygvapnet 2000 (FV 2000). Med FV 2000 finns möjligheten att i ett högt tempo insamla och utvärdera stora informationsmängder, fatta snabba och korrekta beslut, verkställa order samt utvärdera insatserna. Flexibiliteten i uppträdandet, förmågan att hänga med i den höga takten och förmågan att kunna tolka situationen rätt är avgörande för flygstridskrafternas effektivitet.

 

 

>> läs mer om boken!

 

 

1910-39 Pionjärtiden ] 1939-45 Beredskapstiden ] 1945-91 Kalla krigets tid ] [ 1991- Tiden för fredlig samverkan ]

Informationen på denna sida är tagen ur boken "Spaning mot skyn - Den optiska luftbevakningen i Sverige" (text och bilder copyright Bernt Törnell) som med ett unikt bildmaterial beskriver hela den svenska luftbevakningens historia på 240 sidor. Boken kostar 398 kr (+porto 50 kr) och beställs direkt från Bernt Törnell bertor@hotmail.com .